Etikk og verdier

Vi forutsetter tillitt, troverdighet og ærlighet i alt vi gjør

og forventer det samme av våre kunder og samarbeidspartnere.

Etiske retningslinjer

Kulturen i 99X er preget av en høy etisk standard. Ingen skal kunne stille vår habilitet i tvil. Etikk er mer enn retningslinjer, det skal etterleves og oppleves i det daglige.

Tillitt og troverdighet er avgjørende for å nå våre forretningsmessige mål. Ærlighet og etterrettelighet gjelder i alle deler av virksomheten, og vi forventer det samme av våre kunder og samarbeidspartnere. Alle ansatte har et særskilt ansvar for å påse at lover, regler og gjeldende retningslinjer etterleves.

Det henvises aktivt til spesifikke etiske retningslinjer for å påvirke adferden og kulturen i selskapet. Retningslinjene omhandler forhold til kunder og leverandører, adferds prinsipper, behandling av informasjon og konsekvenser ved brudd på retningslinjene. Vi oppmuntrer til diskusjon om reglene og hvordan de etterleves i praksis.

Les våre etiske retningslinjer her

Våre verdier er FINT

F for Fleksibel

X representerer fleksibilitet, vår x-faktor. Vi snur oss raskt! Det skal være enkelt å være kunde hos oss!

Gjennom effektiv samhandling med kunder skal vi fremstå som løsningsorienterte og tilpasningsdyktige. Hver kunde er unik, og vi strekker oss langt i å løse kundens utfordringer sammen. Hos oss får kunden frihet til å velge

Å være fleksibel innebærer også at vi er rause med hverandre, og trår til der det trengs for at vi sammen skal lykkes.

I for Innovativ

Vi skal inspirere hverandre, applaudere nye ideer, se muligheter og løsninger. Våre erfaringer skal føre til stadige forbedringer.

Vi skal være innovative i alt vi gjør, og inspirere kunden til å tenke nytt, kreativt og utenfor boksen for å skape smartere, bedre og raskere hverdag. Endringer skjer i stadig økende tempo.

Ved å være fremtidsrettet og innovative skal vi være først i endringene som skjer.

N for Nær

Vår relasjon til kundene skal være nær og personlig. De skal føle at vi alltid er der. Kundeopplevelsen skal være preget av at vi tilbyr mer enn forventet, og at de utgjør en viktig forskjell for vår virksomhet gjennom dialog og oppmerksomhet.

Samhold og fellesskap utgjør selve grunnmuren i 99X, og vi skal ha et uformelt miljø hvor begeistring og latter er viktige ingredienser. Alle har et ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø med sunne holdninger og en sterk lagånd, hvor vi viser at vi bryr oss.

T for Tilgjengelig

99 representerer tilgjengelighet. Våre kunder har førsteprioritet, og vi skal alltid være tilgjengelig for kunden. Kunden skal oppleve at 99X kan håndtere deres utfordringer og er i stand til å løse disse på en best mulig måte. Det handler om å være i trygge hender-

99X representerer en kultur der kunnskap og informasjon er åpen og deles mellom de ansatte. Vi er best når vi gjør andre god. 99X skal fremelske en delekultur til det beste både for kunden og de ansatte.